ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
     
ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามข้อ 31 วรรคท้าย ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2560